Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).


- Aan:               Otto B.V. 

                        Postbus 90200

                        5000 LX Tilburg
                        
                        klantenservice@ottobv.nl


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*Besteld op/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


- [Naam consumenten(en)]:

- [Adres consument(en)]:

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.